Open het menu

Carbobel Mono 300mg Comp 35

product_9d8addb4712f7b36c365b86a4ee14d08

9,60

Dit geneesmiddel, op basis van planten, wordt ingenomen bij de symptomatische behandeling van moeilijke spijsvertering gepaard gaande met lucht in het maag-darmkanaal en lichte diarree, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.

Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is actieve koolstof
  • De andere stoffen in dit middel zijn Sucrose, Magnesium stearaat en Natriumcarboxymethylcellulose.

Indicatie

De symptomatische behandeling van moeilijke spijsvertering gepaard gaande met lucht in het maag-darmkanaal en lichte diarree, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.

Contra indicatie

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
  • Na gebruik van ipeca of in geval van intoxicaties met cyaniden, sterke zuren, sterke basen,
    ijzersulfaat, lithium, malathion en DDT, organische oplossingen zoals methanol, ethyleenglycol.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Carbobel is een middel tegen diarree en is enkel bestemd om, als zodanig, langs de mond in te nemen.

De aanbevolen dosering is voor volwassenen 2 tot 4 tabletten per inname (dit komt overeen met 600 tot 1.200 mg geactiveerde kool).

Gebruik bij kinderen

De aanbevolen dosering voor kinderen vanaf 3 jaar is 1 tot 3 tabletten per inname (dit komt overeen met 300 tot 900 mg geactiveerde kool).

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar en zonder medisch advies niet gebruiken bij kinderen van 3 tot 6 jaar.

De tabletten kauwen en eventueel de mond met een glas water naspoelen.

Deze dosering kan driemaal per dag worden gegeven. De inname gebeurt na de maaltijd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van Carbobel mono tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dunne darm obstructie kan ontstaan na toediening van hoge doses geactiveerde kool. Contacteer in voorkomend geval uw apotheker of behandelende arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen:

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u Carbobel mono tabletten volgens de regels inneemt, treden geen ongewenste effecten op, zelfs niet na langdurig gebruik.

Na gebruik van Carbobel mono tabletten kan de stoelgang zwart gekleurd zijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationaal meldsysteem . Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Afdeling vigilantie.

Postbus 97, B-1000 Brussel Madou.

Website www.fagg.be, Email patientinfo@fagg-afmps.be

Samenstelling

Actieve koolstoffen 300mg/g, Sucrose, Magnesium stearaat en Natriumcarboxymethylcellulose

Eigenschappen

Inhoud van de verpakking en overige informatie:

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is actieve koolstof
  • De andere stoffen in dit middel zijn Sucrose, Magnesium stearaat en Natriumcarboxymethylcellulose

Hoe ziet Carbobel mono, 300 mg tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

PET fles met draaidop, 35 tabletten.Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Productnaam Carbobel Mono 300mg Comp 35
CNK code 4238531